جداکننده

جدا کننده پیش فرض
جدا کننده کوتاه
جدا کننده تمام عرض
میتوانید آکون ور نگ ها متفاوتی تنظیم کنید
رنگ متفاوت و سبک خط دوتایی
هر متنی را میتوانید بنویسید
همچنین همه جداکننده ها
ظاهر زیبا
پس زمینه دلخواه
فهرست