جدول قیمت

سبک کارت

استاندارد
20 هزارماهانه
 • 1 کاربر
 • 40 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • بدون پشتیبانی
توسعه
45هزارماهانه
 • 5 کاربر
 • 80 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
90 هزارماهانه
 • 60کاربر
 • 1000 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان

سبک تخت

استاندارد
10 هزارماهانه
 • 1 کاربر
 • 40 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • بدون پشتیبانی
توسعه
30 هزارper month
 • 5 کاربر
 • 80 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
90 هزارماهانه
 • 30کاربر
 • 900پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
فهرست