جعبه آیکون

رنگ های پیش فرض 4

grade

رنگ آیکون اصلی

grade

رنگ آیکون ثانویه

grade

رنگ آیکون کنتراست

grade

رنگ آیکون روشن

رنگ های سفارشی نامحدود

assignment_turned_in

سبک آیکون ساده

open_with

سبک آیکون ساده

lock

سبک آیکون ساده

language

سبک آیکون ساده

polymer

سبک آیکون دایره ای

settings

سبک آیکون دایره ای

question_answer

سبک آیکون دایره ای

track_changes

سبک آیکون دایره ای

موقعیت آیکون 2

query_builder

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست.

lock_outline

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست.

verified_user

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست.

wallet_travel

موقعیت آیکون چپ

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست و تصور ما محدود نیست

search

موقعیت آیکون چپ

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست و تصور ما محدود نیست

shopping_cart

موقعیت آیکون چپ

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست و تصور ما محدود نیست

اندازه جعبه آیکون 5

cake

اندازه خیلی کوچک

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست.

cake

اندازه کوچک

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست.

cake

اندازه متوسط

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست.

cake

اندازه بزرگ

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست.

cake

اندازه خیلی بزرگ

تخیل مهمتر از دانش است. تصورات جهان را محاصره کرده اند و همه چیز در جهان از تصورات ماست.

فهرست