نوار پیشرفت

سبک ها،3سایز و بی نهایت رنگ

توسعه دهنده90%
90%
طراح80%
80%
بازاریابی70%
70%
پژوهش46%
46%
شناسایی66%
66%
طراح گرافیک87%
87%
نوار پیشرفت ساده100%
100%
نوار پیشرفت ساده69%
69%
نوار پیشرفت ساده28%
28%
توسعه دهنده90%
90%
شناسایی80%
80%
بازاریابی70%
70%
پژوهش60%
60%
این نوار پیشرفت است100%
100%
این نوار پیشرفت است75%
75%
این نوار پیشرفت است50%
50%
توسعه دهنده90%
90%
طراح80%
80%
بازاریابی70%
70%
پژوهش46%
46%
شناسایی66%
66%
طراح گرافیک87%
87%
خشم95%
95%
غرور69%
69%
حسادت28%
28%
اولین پزوهش46%
46%
توسعه دهنده وب66%
66%
طراح گرافیک87%
87%
عکاسی77%
77%
تصویربرداری55%
55%
طراحی و هنر33%
33%
توسعه دهنده90%
90%
طراح80%
80%
بازاریابی70%
70%
پزوهش46%
46%
شناسایی66%
66%
طراح گرافیک87%
87%
نوار پیشرفت با سبک شمارنده بزرگ91%
91%
نوار پیشرفت با سبک شمارنده بزرگ82%
82%
نوار پیشرفت با سبک شمارنده بزرگ73%
73%
فهرست